Kübra ÜLKÜ

Kübra ÜLKÜ

İSLAMİ

BUHARİ ŞERİF HATMİ ŞERİFİNDE BULUNMAMIN FAZİLETİ

26 Ağustos 2019 - 15:26


Aslında Hadis Kıraatında bulunmanın faziletleri hasredilebilecek bir kazanç değil ama bir kaçını zikredecek olursak şunları sıralayabiliriz:
1) Zikir celsesinde bulunmanın sevâbına nâil olmak.
2) Peygamberimiz (sav)'e salâtu selam getirmeyi çoğaltmak.
3) Peygamberimiz (sav)'e dayanan muttasıl isnâda sahip olmak.
4) Müsnid olan şeyhlere hadis okuma sünnetini ihya etmek.
5) Vechi nurlandırmak. 
İbni Mâce'de yer alan Zeyd bin Sâbit'in rivayetinde şöyle buyrulur;
"Benim sözümü işitip de başkasına tebliğ eden kişinin Allah yüzünü ağartsın. Çünkü fıkıh kaynağı olan nice hadisleri ezber­leyen adamlar fıkıhçı değillerdir [o hadisi anlayamazlar].
Ve fıkıhçı olan nice hadis râvileri kendilerinden daha kuvvetli fıkıhçılara hadisleri iletebilirler."
6) Ahkama dair olan şeri delil ve fâidelere mülaki olmak.
7) Ümmet üzerine farzı kifâye olan muttasıl senedin istimrarını devam ettirmek.
Ravi ve ulema isimleri sürekli telaffuz edilirken onlara rahmet okuyup isimlerine aşinâ olmak.
9) Musannifin kitabını tertibindeki ve tasnifindeki menhecine vâkıf olmak.
10) Musannifin fıkhî tercihlerini metodunu kavramak.
11) Uzun olan semâ meclislerinde sabretmeyi öğrenmek.
12) Telmîhî ya da tasrîhî olarak bazı hadislerin illetlerini mütalaa etmek.
13) Namazdan sonra mescitte oturma sevabına nâil olma.
14) Kıraat boyunca sebebi nüzul ve sebebi vuruda dair ince meseleleri mütalaa etmek.
15) Kitaplarda mevcut olmayan ve şefevî olarak aktarılagelmiş bilgilere muttalî olmak.
16) Rıhle sevabına erişmek.
17) Bazı zayıf hadislerin farklı tariklerini görüp mutâbaat yahut şevâhid ile takviye edildiğini öğrenmek.
18) Musannifin isnadta mevcut ricâl ile alakalı ta'liklerini ve hükümlerini ögrenmek.
19) Namazı mescidde bekleyerek Allah yolundaki murâbıt ecrine erişmek.
20) Cennete giden yolu kolaylaştırmak.
"Kim ilim tahsil etmek için yola çıkarsa; Allah o kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır."
|İmam Müslim
21) İlim tahsili için uzak beldelerden gelenler ile yahut uzak beldelere gitmek suretiyle kardeşler edinmek.
22) Sema boyunca hadislerin hangisinin nâsih hangisinin mensuh olduğunu öğrenmek.
23) Şeyhin aktarımı ile tek bir meseledeki birçok rivayeti, tek bir kaynaktan öğrenme.
24) Mutlakı takyîd eden hadisleri öğrenme.
25) Müphemi tavdih eden hadisleri öğrenme.
26) Nüshadan nüshaya değişen kelime farklılıklarını öğrenip hataları zabt etmek.
27) Hadislerin hangi kitapta geçtiğine vâkıf olmak.
28) Ğarib kelimelerin manalarını fehmetme.
29) Rasulullah (sav) ve ashabının ahlakı ile ahlaklanmak.
30)Kainatın en şereflisine isnad ile bağlanmak.

Not:
26.Ağustos .2019 öğleden evvelki hadisi şerif kıraat meclisi

YORUMLAR

  • 0 Yorum